Member

Prof. homepage link image Norio Kawakami
Assoc. Prof. homepage link image Ryusuke Ikeda
Assoc. Prof. homepage link image Youichi Yanase
Lecturer Robert Peters
Asst. Prof. homepage link image Masaki Tezuka
Researcher Jun Ishizuka
Benedikt Lechtenberg
Roman Rausch
D3 Fuyuki Matsuda
Kyosuke Adachi
Kazuaki Takasan
D2 homepage link image Shuntaro Sumita
Akito Daido
D1 Hikaru Watanabe
Hiroomi Chono
M2 Takuya Hosokawa
Kenta Irikawa
Shouta Kanasugi
Kazuhiro Kimura
Naoki Sakamoto
Kaoru Mizuta
Yoshihiro Michishita
M1 Yuhei Ikeda
Masaki Tange
Riki Toshio
Ken Miyoshi
Kazuki Yamamoto