Member

Prof. homepage link image Norio Kawakami
Assoc. Prof. homepage link image Ryusuke Ikeda
Assoc. Prof. homepage link image Youichi Yanase
Lecturer Robert Peters
Asst. Prof. homepage link image Masaki Tezuka
Researcher Tsuneya Yoshida
Jun Ishizuka
Benedikt Lechtenberg
D3 Fuyuki Matsuda
Rina Takashima
Takanori Hitomi
D2 Kyosuke Adachi
Kazuaki Takasan
D1 homepage link image Shuntaro Sumita
Akito Daido
M2 Yohei Ibe
Sei Kubo
Yuki Takada
Natsuo Nagamura
Takuya Hosokawa
Hikaru Watanabe
M1 Kenta Irikawa
Shouta Kanasugi
Kazuhiro Kimura
Naoki Sakamoto
Kaoru Mizuta
Yoshihiro Michishita