Member

Prof. homepage link image Youichi Yanase
Assoc. Prof. homepage link image Ryusuke Ikeda
homepage link image Tsuneya Yoshida
Lecturer Robert Peters
Asst. Prof. homepage link image Masaki Tezuka
Akito Daido
Postdoc Makoto Shimizu
D3 Akira Kofuji
Kosuke Nogaki
D2 (Autumn) Ashish Joshi
Taisei Kitamura
Ryotaro Sano
Koki Shinada
Michiya Chazono
D1 Shin Kaneshiro
Hiroto Tanaka
Nunchot Naratip
M2 Jun Oike
Kyohei Nakamura
Ryuji Hakuno
Shu Hamanaka
Shinya Wakui
M1 Shun Asano
Sho Ishikawa
Tsugumi Matsumoto
Akihiro Minamide
Yuto Yokota